De nieuwe regelgeving rond de sloop- en heropbouwpremie toegelicht

De Vlaamse regering besliste onlangs dat de premie voor sloop en heropbouw vanaf 2024 permanent wordt gemaakt en uitbreidt naar het volledige Vlaamse grondgebied. De premie kan eenmalig worden aangevraagd, bedraagt 10 000 euro en is uitsluitend bedoeld voor particulieren die niet kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw. Ook aan deze sloop- en heropbouwpremie zijn uiteraard verschillende (nieuwe) voorwaarden verbonden.

Wat is de sloop-en heropbouwpremie?


Helaas verkeren verschillende huizen in Vlaanderen momenteel in zeer slechte staat. Daarom is het soms verstandiger om dergelijke panden te slopen dan ze te renoveren. Na de sloop kan op hetzelfde stuk grond een nieuwe woning worden gebouwd die voldoet aan de actuele energienormen. Sinds 2019 kunnen particulieren die deze stap zetten aanspraak maken op de sloop- en heropbouwpremie, waarbij ze per project een bedrag van € 10.000 ontvangen. Er zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld dat inwoners van centrumsteden de premie niet kunnen aanvragen. De premie is jaarlijks verlengd sinds de lancering ervan.

Voorwaarde 1: eigendom van natuurlijke perso(o)n(en)

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) moeten op het moment van de omgevingsvergunningsaanvraag volle eigendom zijn van één of meer natuurlijke personen.

Voorwaarde 2: volledige afbraak bovengrondse constructie

Het gebouw dat wordt gesloopt moet niet noodzakelijk vergund zijn, maar moet wel een ‘duurzaam bouwsel’ zijn dat vast verbonden is met het aardoppervlak. Het moet onroerend van aard zijn en opgenomen zijn in de kadastrale documentatie. De volledige bovengrondse constructie moet worden afgebroken; daarbij worden geen uitzonderingen gemaakt voor beschermde gebouwen of dorpsgezichten met een beschermde gevel. Enkel de funderingen mogen blijven.

Voorwaarde 3: combinatie van afbraak en wederopbouw

De premie kan enkel worden aangevraagd voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt op hetzelfde perceel.

Opgelet:

  • Er moet altijd een vergunningsaanvraag worden ingediend, ook als een vergunning of melding voor sloop niet verplicht is in de betreffende gemeente. Geen vergunning? Geen premie dus.
  • De premie wordt enkel toegekend voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning. Het is dus niet mogelijk een aparte premie aan te vragen voor de sloopvergunning enerzijds en de heropbouwvergunning anderzijds.
  • De premie dient enkel voor de bouw van woongebouwen, niet voor de herbouw van gebouwen met een andere bestemming zoals garages, een handelszaak, … Het af te breken gebouw mag wel een andere bestemming hebben. Zo mag een loods worden afgebroken voor de bouw van een appartement.  

Voorwaarde 4: btw-tarief 21%

Enkel particulieren die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw komen in aanmerking voor deze premie. Met andere woorden: btw-korting en een premie op sloop en heropbouw zijn niet cumuleerbaar. Tot voor kort was een verlaagd btw-tarief altijd van toepassing in dertien Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas). Hier gelden nu dezelfde regels als in de rest van het land. Vandaar dat de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie nu ook aangevraagd kan worden voor projecten die zich in deze centrumsteden situeren. Opdrachtgevers die de Vlaamse premie aanvragen moeten een verklaring ondertekenen dat ze geen aanvraag voor het 6% btw-tarief hebben ingediend of zullen indienen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verlaagd btw-tarief van 6% vind je hier

Voorwaarde 5: eenmalig

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al worden er verschillende gebouwen afgebroken en/of heropgebouwd op hetzelfde perceel.

Nieuwe voorwaarden sinds 2023 en 2024 zijn:

Voorwaarde 6: E-peil maximaal E24

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2023 werd een extra voorwaarde ingevoerd: er moet voldaan worden aan een E-peil van maximaal E24. Vroeger was dit E30.

Voorwaarde 7: geen aansluiting op het aardgasdistributienet

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2024 geldt dat de herop te bouwen woning niet mag worden aangesloten op het aardgasdistributienet. Bestaande aansluitingen worden niet opnieuw geactiveerd.

Voorwaarde 8: slopen conform de asbesteisen/asbestinventaris

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2024 moet bij de sloop al het asbesthoudend materiaal voorafgaand geïnventariseerd worden via een asbestinventarisattest of een sloopopvolgingsplan. Op basis hiervan moet het gebouw selectief ontmanteld worden en het asbest ingezameld worden voor verwerking conform de regelgeving. Dit is van toepassing op alle te slopen gebouwen die voor 2001 werden gebouwd en die een (gecombineerde) grondoppervlakte van minstens 20 m² hebben.$

Klaar om te slopen en heropbouwen? Bestel nu eenvoudig online uw container voor de ophaal van uw afval!

bron: De Mol Recycling/ Nav