Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant uitdrukkelijk dat onze algemene verkoopsvoorwaarden en de hierna aangehaalde algemene leveringsvoorwaarden door hem gekend zijn.

2. Door gebruik te maken van onze containers komt een huurovereenkomst tot stand. In dit licht wordt hierna verwezen naar de klant als de ‘huurder’.

– In het algemeen dienen onze diensten als volgt te worden geïnterpreteerd: Wij verhuren containers, zetten de container op de door huurder aangewezen plaats en onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid, de inhoud van de container naar de verwerkingsinstanties.

– Onder verwerkingsinstanties dienen te worden verstaan: de stortplaats, verbrandingsoven en andere verwerkingsinstanties.

– Ons personeel in niet gemachtigd om een schriftelijke overeenkomst tussen de huurder en onze firma te ondertekenen.

3. Onze prijsopgave is slechts geldig voor maximaal dertig dagen en is steeds exclusief BTW en andere taksen, en houdt rekening met een op normale wijze te bereiken plaats waar de container moet worden neergezet. Eventuele verhogingen van het stortgeld, verbrandingskosten, milieutaksen en dergelijke, ons bijvoorbeeld opgelegd door een reglementering of ons aangerekend door de verwerkingsinstanties zullen wij ten alle tijden aan de huurder aanrekenen. Eventuele sluiting van de gebruikelijke verwerkingsinstallatie zullen wij het afval aanbieden op een andere stortplaats, verbrandingsoven of verwerkingsinstantie. De bijkomende kost hiervoor door ons gemaakt, zoals vervoer, manuren en dergelijke zullen steeds ten laste zijn van de huurder. Bij weigering van de inhoud van de container of een gedeelte ervan door de verwerkingsinstantie zullen wij het afval voor rekening van de huurder laten verwerken bij een andere instantie of uitsluitend naar onze keuze, dit afval op uw adres terug bezorgen, alle kosten ten laste van de huurder.

4. Vanaf het ogenblik dat de container ter beschikking van de huurder ter beschikking wordt gesteld, is de huurder verantwoordelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de container, schade aan derden of eigen schade, wat ook de oorzaak weze. De huurder zal bijgevolg zorg dragen volgens het principe van een goede huisvader.

5. De huurder dient persoonlijk in te staan voor de aanvraag van de nodige vergunningen voor het plaatsen van de container. De huurder zal aansprakelijk zijn voor elke tekortkoming aan de administratieve verplichtingen terzake en er alleen de gevolgen van dragen.

6. De huurder is verantwoordelijk voor het aanbrengen en in stand houden van de verlichting en signalisatie van de container. De betreffende benodigdheden worden op vraag van de huurder door ons ter beschikking gesteld. In dergelijk geval zal de huurder de verlichting en signalisatie aan ons onbeschadigd terug bezorgen. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal van dit materiaal eveneens volgen het principe van een ‘ goede huisvader ‘.

7. De huurder dient alle wetten en reglementering die op het plaatsen van de container van toepassing zijn te respecteren. De door ons op de door de huurder aangewezen plaats neergezette container mag enkel worden verplaatst door onze diensten op een nieuwe door de huurder aan te duiden plaats. Kosten in dit verband worden door ons apart gefactureerd.

8. De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit het overladen van de container, zowel in gewicht als volume. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade en kosten voortvloeiend uit de plaatsing van de container op moeilijk te bereiken plaatsen of bij het neerzetten of afhalen van de container.

9. Wij zijn gerechtigd eventuele schade aan de container te laten vaststellen op kosten van de huurder.

10. De container zal worden teruggegeven in de staat waarin hij voor de huurder werd ontvangen. Het goed wordt geacht in onberispelijke staat te zijn ontvangen door de huurder, behoudens schriftelijke vastlegging van de schade tussen os en de huurder bij de ontvangst van de container. Bij een voortdurend gebruik door de huurder van eenzelfde container zal de huurder instaan voor onderhoud en reiniging na iedere stortbeurt.

11. De huurder zal voorafgaandelijk aan ons kenbaar maken welke producten en afval hij in de container zal deponeren. De container mag geen andere producten en afval bevatten dan deze die aldus werden kenbaar gemaakt. Inzonderheid mogen in de container nooit betonresten, olieproducten, ontvlambare stoffen, chemische stoffen, verfresten, explosieven, dierlijk afval, batterijen en in het algemeen alle milieuonvriendelijke stoffen worden opgeslagen, tenzij, en alleen in dit geval, wij voorafgaand ons schriftelijk akkoord hebben meegedeeld. De huurder houdt steeds de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de container tot na de controle en aanvaarding ervan door de verwerkingsinstanties.

12. Beschadigingen en vernielingen aan ons materiaal toegebracht zijn voor rekening van de huurder. Schadegevallen moeten aan ons gemeld worden binnen de 48 uur.

13. Het is de huurder in geen geval toegestaan de container ter beschikking van derden te stellen onder gelijk welke vorm (gratis, verhuren en dergelijke). Tevens mogen geen wijzigingen aan de container worden aangebracht.

14. De deuren van de container moeten bij afhaling goed gesloten zijn.

De huurder is aansprakelijk voor eventuele kosten in dit verband.

15. De hierboven vermelde algemene voorwaarden en de door ons schriftelijke bevestigde afwijkingen hierop, kunnen geen nadelige erkentenis inhouden; indien dit wel het geval is, is dit per vergissing en wordt ze als niet bestaande beschouwd.

16. Facturen dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders werd bedongen. Vanaf 1 maand na de factuurdatum zal iedere factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar en EUR 5 forfaitaire administratiekost. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld binnen de maand van factuurdatum wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% schadevergoeding met een minimum van 125 EURO. Door het niet betalen van een factuur binnen de maand na factuurdatum worden alle andere onbetaalde facturen onmiddellijk en gezamenlijk opeisbaar. In geval van wanbetaling van 1 of meerdere facturen heeft De Mol Reycling BVBA het recht verdere prestaties te schorsen en/of de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant het recht heeft op een schadevergoeding.

17. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

18. In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde, de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde en de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

19. Indien andere voorwaarden – in uitzondering – niet van toepassing zijn van onze algemene voorwaarden, dienen deze schriftelijk aangevraagd te worden bij directie, pas na schriftelijk akkoord van directie gelden dan ook uw aangepaste voorwaarden