Acceptatiereglement aan en afvoer

Identificatie van de certificaathouder

 

Productie-eenheid: 1832/10

De Mol Recycling BVBA
Adres:   Scheepzatestraat 1-2
9000 Gent
Tel.:      09/ 219 90 00

Fax.:     09/ 355 38 91

Toegankelijkheid

De locatie is tijdens werkdagen geopend van
ZOMER: 6:00 tot 17:30 en op zaterdag van 7:00 tot 11:30.
WINTER: 6:00 tot 17:00 en op zaterdag van 7:00 tot 11:30

De breekwerf is alleen toegankelijk voor personeel van De Mol Recycling BVBA, de bevoegde ambtenaren   van  de  gemeente,   OVAM  en  Gewest,   de  controle-instelling   en  de  personen   die materialen aanvoeren of afhalen na toestemming.
De vervoerder meldt zich aan bij de receptie en overhandigt daar volgende gegevens:
 1. naam en adres
 2. nummerplaat van het vervoermiddel
 3. herkomst van het materiaal
 4. aard van het materiaal in de zin van dit acceptatiereglement
 5. kennisname van het acceptatiereglement

MATERIALEN WELKE AANVAARD WORDEN (EURAL-codes):

EURAL-Code Omschrijving materiaal 17 01 01 Zuiver betonpuin (gewapend/ongewapend) 17 01 02 Zuiver metselwerkpuin, steenslag 17 01 07 Zuiver mengpuin17 05 04 Grond & stenen (die geen gevaarlijke stoffen bevatten)
voorgaande materialen eventueel vermengd met maximaal 25 % grond, 1% hout, plastiek, ..
Met uitzondering  van een particulier met een vracht van maximaal 5 ton, zal de aangeboden  vracht enkel aanvaard worden wanneer een identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, in overeenstemming met bijlage 6.1.1.2 van het VLAREMA, is bijgevoegd.
Onzuiverheden:
Het puin mag geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. Het puin zal gecontroleerd worden op kleur en geur. Tevens gebeurt een visuele controle op de eventuele  aanwezigheid  van asbest: Het aangevoerde puin mag geen asbesthoudende materialen bevatten!
Bij twijfel zal de vervoerder met alle mogelijke middelen dienen aan te tonen dat het puin vrij is van schadelijke stoffen, zoniet zal het puin geweigerd worden. De aanwezigheid  van grond en glas moet worden beperkt overeenkomstig de richtlijnen van OVAM.
Wanneer het puin teveel grond bevat zal de grond met een geschikte zeef voorafgaandelijk afgezeefd worden. De afgezeefde grond maakt dan geen deel uit van de geproduceerde granulaten.

Indien bij het afkippen van het puin blijkt dat er zicht toch verdachte materialen in de vracht bevinden, heeft De Mol Recycling BVBA het recht de verwijdering ervan door de vervoerder te eisen.

MATERIALEN WELKE NIET AANVAARD WORDEN:

 • Asbesthoudende materialen
 • Asbestvrije vezelcementmaterialen
 • Spoorwegballast
 • Vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties
 • Gips of met gipsafval verontreinigd sloopafval
 • Metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein
 • Slakken die afkomstig zijn van afvalverbrandingsinstallaties
 • Puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen
 • Andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring  wordt vereist

DE WEGING VAN DE AANGEVOERDE MATERIALEN

De weging van de aangevoerde materialen gebeurt d.m.v. een weeginstallatie voorzien van een ijkcertificaat. Bij acceptatie van het aangeboden materiaal wordt een weegbon met oplopend volgnummer in tweevoud opgemaakt, welke getekend wordt door de vervoerder en de certificaathouder (of zijn gemachtigde). Deze weegbon vermeldt:
 • naam en adres van de certificaathouder,
 • datum en uur van aanvoer,
 • aard van het puin in de zin van het acceptatiereglement,
 • herkomst,
 • vervoerder/klant,
 • nummerplaat van het vervoermiddel,
 • hoeveelheid aangevoerd puin,

LOSSEN VAN AANGEVOERDE MATERIALEN

Het puin wordt afgekipt op de plaats aangeduid  door het personeel  van De Mol Recycling  BVBA. Indien dit niet gebeurt, wordt het puin op kosten van de leverancier  verplaatst. Indien uit nacontrole blijkt dat het gekipte puin niet conform is met dit acceptatiereglement,  dan heeft het personeel van De Mol Recycling BVBA het recht om de verwijdering van het gekipte puin door de vervoerder te eisen.Door het handtekenen  van de aanleveringsbon  verklaart  de vervoerder  zich akkoord  met dit aanvaardingsreglement.